Over VAT’70

Geschiedenis Vat 70

We schrijven 1966 en bevinden ons in café “de Bonte Koe” te Catrijp i.v.m. de ledenvergadering van de R.K. toneelvereniging “Sint Genesius”. De ledenvergadering vond hier plaats, omdat het verenigingsgebouw annex R.K. bibliotheek in vlammen opgegaan was. Tijdens deze vergadering werd er gesuggereerd, om i.v.m. het gebrek aan speelruimte, eens te gaan praten met de twee andere in de gemeente actieve toneelverenigingen Dit waren “de Harger Komedianten” te Groet en “Ons Genoegen” te Schoorl, om te peilen of er animo bestond voor een vorm van samenwerking of misschien zelfs een fusie.

Daar de Groeter vereniging ook geen speelruimte had omdat het “Hargerhoekje” nu eenmaal  omgetoverd was in “de Bokkesprong” leek dit helemaal geen slecht idee. Niet verrassend maar wel begrijpelijk, was lang niet iedereen het eens met dit voorstel. Wat in feite zou inhouden dat er een einde zou komen aan zo’n 60 jaar R.K. toneeltraditie. Maar na veel discussie werd door het merendeel van de aanwezigen aan het bestuur toestemming verleend om het contact tot stand te brengen. Dit ondanks het dreigement van enkele (oudere) leden dat zij dan onmiddellijk hun lidmaatschap zouden beëindigen, hetgeen in enkele gevallen destijds ook gebeurd is.

Bij de eerste contacten bleek ons al snel dat “de Komedianten” er wel aan toe waren, maar “Ons Genoegen” daarentegen nog niet echt. deze hadden namelijk nog de beschikking over de zaal van “de rustende Jager” in Schoorl en zelfs in geval van nood konden beschikken over de zaal van “de Roode Leeuw”. En zo kon het gebeuren dat op 26 September 1967 de nieuwe toneelvereniging “Spel en Vriendschap” het levenslicht zag. Ondanks dat er ook voor dit gezelschap nog geen vaste speelruimte beschikbaar was, werd er toch een blijspel in studie genomen. Dit stuk (het Nut) werd in februari 1968 opgevoerd in “de Band” te Schoorldam. In de drie en een half jaar dat deze vereniging heeft bestaan, is er diverse keren opgetreden voor verenigingen, bejaarden, etc etc.

Toen in 1970 ook “Ons Genoegen” hun ruimte, door de sloop van de “Rustende Jager” weg zag vallen, werd er door hen gevraagd of het alsnog mogelijk was om tot een vorm van samenwerking of fusie te komen. Daar ook bij deze vereniging zo’n 60 jaar toneel dreigde te verdwijnen, leverde dat ook hier nogal wat weerstand en ledenverlies op. Maar dat alles kon niet voorkomen dat op 17 november 1970, “VAT 70” (Verenigd Amateur Toneel 1970) werd opgericht. Vrij kort na de oprichting van Vat 70 werden de plannen tot het bouwen van een dorpscentrum werkelijkheid en werd voor ons een droom, een echte theaterzaal gerealiseerd: “de Blinkerd”.

Wie gedacht had dat de aanloopperiode i.v.m. het verleden van de leden problemen zou geven, kwam bedrogen uit. Bijna vanaf de eerste kennismakingsbijeenkomsten de eerste clubavonden, was het alsof het altijd zo geweest was. En dit gaf de mensen die de aanzet tot deze samenvoeging hadden gegeven, het gevoel van “het is goed geweest”. En zo denken we er nog steeds over!